Ustawy

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach.
(Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, Nr 180, poz. 1494, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 249, poz. 1834, 2007 r. Nr 176, poz. 1238)

Ustawa o systemie zgodności
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – o systemie oceny zgodności.
(Dz. U. z 2004 Nr 204, poz. 2087, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 249, poz.1832, Nr 235, poz. 1700, Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 192, poz. 1381)

Akty wykonawcze

Rozporządzenie w sprawie rodzajów
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli.
(Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 13)

Rozporządzenie w sprawie prawnej kontroli
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych.
(Dz. U. Nr 5, poz. 29)

Rozporządzenie w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 r.
(Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)

Rozporządzenia dotyczące wymagań

Wymagania dotyczące ciepłomierzy i ich podzespołów
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać ciepłomierze i ich podzespoły oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych.
(Dz. U. 2008 r. Nr 2, poz. 2)

Wymagania dotyczące wodomierzy
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wymagań którym powinny odpowiadać wodomierze oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych.
(Dz. U. Nr 209, poz. 1513)